De diaconie ondersteunt mensen die door omstandigheden beperkt worden in hun deelname aan kerk en samenleving en zo in een isolement kunnen geraken. Zo kunnen ze toch mee doen!

Mensen met financiële problemen worden geholpen met giften, leningen of door ze in contact te brengen met de schuldhulpverlening om erger te voorkomen.

Twee keer per jaar organiseert de Diaconie een actie voor de Voedselbank Stichting Buren. Voor senioren (75+) organiseert de Diaconie in samenwerking met het pastoraat ontmoetingsmiddagen (3x per jaar), de jaarlijkse bustocht en maakt zij deelname aan de vakanties van Vakantiebureau en SIV mogelijk.

Met Kerst en Pasen krijgen ouderen, ook die in de verzorgingshuizen wonen, een leuke attentie. Voor jongeren betaalt de Diaconie zo nodig deelname aan de vakantiekampen van de GHZV.

Ook maakt de Diaconie Kerk en Buurt en Kaagdagen (uitstapje Allochtone vrouwen) financieel mogelijk. Een 3de hoofdtaak is Zending en Werelddiaconaat (ZWO) dat internationale projecten ondersteunt.

De Diaconie zit in het bestuur van het Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg en is actief lid van het Platform Welkom in L/V. Tot slot verzorgt de Diaconie de zondagse collecten, het Heilig Avondmaal en ondersteunt ze via de collecten diverse plaatselijke en landelijke organisaties (Hospice, Exodus, De Hoop etc.).

Hulp nodig

06 3892 6344

;
Steun de diaconie

Wijkdiaconie
Bankrekening
NL95 INGB  0008 0343 72
o.v.v. Wijkdiaconie